Iconos cabecera

Destaquem

 • SMSS17
 • BiciSeguraBiciSegura
  Revisió de bicicletes -Calendari i llocs

  Estructura organitzativa

  Estructura organizativa

  El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona està format pels següents òrgans de govern, gestió i consulta.

  Òrgans

  Els òrgans del Consorci són els següents:
  • a) De govern:
   President o Presidenta.
   Consell d’Administració.
   Comitè Executiu.
  • b) De gestió:
   Gerent.
  • c) De consulta i participació:
   Consell territorial de la mobilitat de l’ATMG.
  • d) D’assessorament:
   Comissió tècnica d’operadors de transport públic.
   Comissió d’assessorament jurídic
   Comissió tècnica
   Comissió econòmica

  Òrgans de govern

  President: és el Conseller de Territori i Sostenibilitat o persona que designi.
  Consell d’Administració: és l’òrgan rector del Consorci. El componen inicialment de tretze membres: dotze de ple dret en representació de les administracions autonòmica i local i; un en representació de l’Administració General de l’Estat a títol d’observador, amb veu però sense vot.
  Comitè Executiu: és l’òrgan reduït de direcció i administració del Consorci, i és constituït per vuit membres que han de ser membres del Consell d’Administració.

  Òrgans de gestió

  Gerent: El gerent desenvolupa la gestió ordinària del Consorci i és nomenat pel Consell d’Administració a proposta del president.

  Òrgans de consulta i participació

  Consell territorial de la mobilitat de l’ATMG: és l’òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema de transport públic de viatgers i de la mobilitat, en l’àmbit competencial de l’ATMG.

  Òrgans d’assessorament

  Comissió tècnica d’operadors de transport públic: és l’òrgan d’assessorament del Consorci en qüestions de caràcter tècnic i econòmic i es compon d’un representant de cadascun dels operadors públics o privats que presten els serveis transport públic.
  Comissió d’assessorament jurídic, Comissió tècnica i Comissió econòmica: duen a terme les activitats d’assistència i assessorament jurídic, tècnic i econòmic, respectivament, que requereixin els òrgans de govern del Consorci.

  Secretaria

  Segons els estatuts, el Consorci ha de comptar amb una secretaria el responsable de la qual actua com a secretari del Consell d’Administració i del Comitè Executiu.
   

  ** Si advertiu algun tipus d'error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **

   
  Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA