Iconos cabecera

Destaquem

  • BiciSeguraBiciSegura
   Revisió de bicicletes -Calendari i llocs

   Estructura organitzativa

   Estructura organizativa

   El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona està format pels següents òrgans de govern, gestió i consulta.

   Òrgans

   Els òrgans del Consorci són els següents:
   • a) De govern:
    President o Presidenta.
    Consell d’Administració.
    Comitè Executiu.
   • b) De gestió:
    Gerent.
   • c) De consulta i participació:
    Consell territorial de la mobilitat de l’ATMG.
   • d) D’assessorament:
    Comissió tècnica d’operadors de transport públic.
    Comissió d’assessorament jurídic
    Comissió tècnica
    Comissió econòmica

   Òrgans de govern

   President: és el Conseller de Territori i Sostenibilitat o persona que designi.
   Consell d’Administració: és l’òrgan rector del Consorci. El componen inicialment de tretze membres: dotze de ple dret en representació de les administracions autonòmica i local i; un en representació de l’Administració General de l’Estat a títol d’observador, amb veu però sense vot.
   Comitè Executiu: és l’òrgan reduït de direcció i administració del Consorci, i és constituït per vuit membres que han de ser membres del Consell d’Administració.

   Òrgans de gestió

   Gerent: El gerent desenvolupa la gestió ordinària del Consorci i és nomenat pel Consell d’Administració a proposta del president.

   Òrgans de consulta i participació

   Consell territorial de la mobilitat de l’ATMG: és l’òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema de transport públic de viatgers i de la mobilitat, en l’àmbit competencial de l’ATMG.

   Òrgans d’assessorament

   Comissió tècnica d’operadors de transport públic: és l’òrgan d’assessorament del Consorci en qüestions de caràcter tècnic i econòmic i es compon d’un representant de cadascun dels operadors públics o privats que presten els serveis transport públic.
   Comissió d’assessorament jurídic, Comissió tècnica i Comissió econòmica: duen a terme les activitats d’assistència i assessorament jurídic, tècnic i econòmic, respectivament, que requereixin els òrgans de govern del Consorci.

   Secretaria

   Segons els estatuts, el Consorci ha de comptar amb una secretaria el responsable de la qual actua com a secretari del Consell d’Administració i del Comitè Executiu.
    

   ** Si advertiu algun tipus d'error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **

    
   Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA