Iconos cabecera

Què és l'ATM Girona?

Descripció

El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es crea a l’empara del que disposen l’article 20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les administracions que l’integren creen aquest Consorci interadministratiu, de caràcter voluntari i per temps indefinit, per a la coordinació del sistema de transport públic de viatgers a les comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la Garrotxa, i la resta de finalitats que s’expressen en aquests Estatuts.

El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), és integrat per la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals i els ajuntaments esmentats a l’annex d’aquests Estatuts.  

Constitució

ACORD CPT/73/2006, de 25 de juliol, pel qual es constitueix el Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona i se n’aproven els Estatuts. Publicat al DOGC núm. 4696 de 11 d’agost de 2006.
 

Finalitat

La finalitat amb què es constitueix el Consorci és la de coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial format pels municipis del seu àmbit territorial.

** Si advertiu algun tipus d'error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **

 
Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA