Iconos cabecera

Exposició pública de la modificació dels Estatuts de l'ATMG (01/06/2017)

El Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, reunit en sessió ordinària el dia 20 d’abril de 2017, va adoptar, entre altres, l’acord d’aprovació de les modificacions dels Estatuts del Consorci.

De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, als efectes que els interessats puguin consultar els Estatuts i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Aquestes modificacions dels Estatuts es troben exposades al tauler d'anuncis de l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona, a l'adreça pl. Pompeu Fabra, 1 de Girona i al web de l’ATM de l’àrea de Girona: www.atmgirona.cat.

Si no es presentés cap esmena a les modificacions dels Estatuts del Consorci es procedirà a la seva ratificació per part de les entitats consorciades i a la seva aprovació definitiva.

El termini d'exposició pública compren entre el dia 2 de juny i el dia 30 de juny, ambdós inclosos.

2017Estatutsmodificats (153 kB)

DOGCexpoestatuts (33 kB)

[Tornar a Notícies]

 
Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA