Iconos cabecera

BORSA DE TREBALL: Oferta de treball temporal a l'ATM de l'àrea de Girona *Termini finalitzat* (29/06/2020)

El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona ATMG té la necessitat de cobrir un lloc de treball d’administratiu temporal

El termini per presentar ofertes ha finalitzat. Es procedeix a fer la selecció.

1. Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Administrativa al Consorci ATMG
Categoria: Grup C1
Adscripció orgànica: Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat
Localitat: Girona
Centre de treball: Oficines del Consorci (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 - Girona)
Retribució bruta 3 mesos: 5.556,39 euros
Vinculació: Contracte laboral eventual
Període de prova: 1 mes
Jornada: Completa de 37 hores i mitja setmanal
Horari: Matins

2. Requisits de participació

- Disposar del certificat que acrediti el coneixement oral i escrit de la llegua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

- Disposar de la titulació necessària per a la categoria del lloc -> nivell grup C: Títol de batxillerat, títol de tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic/a especialista corresponent a Formació Professional de 2n grau.

3. Funcions del lloc de treball

- Totes les gestions derivades de la compensació dels títols no consumits durant l’estat d’emergència,
- Suport per tots aquells tràmits que no s’han pogut resoldre durant aquest període d’estat d’emergència.

4. Altres aspectes valorables

- Alts coneixements d’informàtica i del paquet office;
- Bona comunicació oral i escrita;
- Experiència en el tracte al públic;
- Persona amb do de gents i empatia.

5. Forma d’ocupació del lloc

- Contracte laboral eventual per circumstàncies de la producció.

6. Participació

- Presentació del currículum: les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent: comunicacio@atmgirona.cat

- Termini de presentació: 5 dies laborables comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci al web del Consorci ATMG: www.atmgirona.cat.

- Especificar en l’assumpte del correu: ATMG/1/2020

- Especificar en el cos del correu electrònic del NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

7. Procediment de selecció

1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció;

2. Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el CV i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals;

3. Per últim, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

BORSA DE TREBALL: Oferta de treball temporal a l'ATM de l'àrea de Girona *Termini finalitzat*

[Tornar a Notícies]

 
Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA