El Govern aprova el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, que prioritza reorganitzar Rodalies i assumir les competències sobre la infraestructura

El Govern aprova el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, que prioritza reorganitzar Rodalies i assumir les competències sobre la infraestructura

sense imatge

El Govern ha aprovat el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC) 2020, que defineix les directrius generals per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera, amb l’horitzó de l’any 2020. El Govern té l’objectiu que el transport públic sigui una alternativa real per atendre les necessitats de mobilitat de la ciutadania, considerant-lo com una peça clau de l’estat del benestar i com a mesura de millora ambiental que contribueixi a la reducció d’emissions, la millora de la qualitat de vida de les persones, l’estalvi d’energia, i millori la seguretat viària.

La finalitat del PTVC 2020 és la d’establir les línies de treball generals per a la potenciació del sistema de transport públic amb la fixació de les actuacions concretes a realitzar. El Pla incorpora la racionalització i millora de l’oferta ferroviària, la millora dels serveis de bus, i potencia la coordinació de serveis. Quant a la gestió, implementa la integració tarifària en el conjunt de Catalunya amb un únic sistema tarifari i de gestió, la T-Mobilitat, millora l’atenció a l’usuari, garanteix l’accessibilitat a la xarxa i potencia la intermodalitat.

*Nova oferta ferroviària i assumpció de competències*

El nou pla potencia les línies de treball ja endegades. Pel que fa a l’oferta ferroviària, l’objectiu és garantir la fiabilitat en la prestació dels serveis de Rodalies de Catalunya, reduir la saturació a les hores punta, millorar la comoditat, optimitzar el material mòbil i millorar l’eficiència amb serveis cadenciats i incorporant serveis semidirectes en les relacions amb major mobilitat. A partir de l’any 2018, quan estigui en servei la doble via entre Vandellòs i Tarragona, es reconfigurarà l’oferta actual de serveis per adaptar-la a la realitat de la infraestructura, millorant sobretot les freqüències al corredor del sud així com la velocitat comercial.

Tanmateix, per assolir un bon sistema de transport públic ferroviari, el PTVC 2020 preveu que la Generalitat assumirà les competències sobre la gestió de la infraestructura, no només per a la millora i optimització del servei sinó també per poder augmentar l’atenció als ciutadans.

A Ferrocarrils de la Generalitat, els objectius del pla són consolidar els perllongaments de Terrassa i Sabadell, que inclou no només les noves estacions sinó també una nova oferta conjunta de bus i tren. Amb el perllongament de Terrassa, que està en servei des del 29 de juliol de 2015, la línia del Vallès ha guanyat un 11% d’usuaris. A Sabadell, el perllongament es realitza en dues fases. La primera va ser el setembre passat, amb l’obertura de les dues primeres estacions. El perllongament de Sabadell ha suposat un increment d’1,8% d’usuaris al conjunt d’estacions del municipi. La segona fase, que inclou l’obertura de tres noves estacions (la Creu Alta, Sabadell Nord i Ca n’Oriac-Parc del Nord), està prevista per a aquesta pròxima primavera. La previsió és que al 2020, Sabadell i Terrassa aportin 10 milions d’usuaris a la línia del Vallès. Si el 2016 s’ha tancat amb 59,6 milions de viatgers, la previsió per al 2020 serà de gairebé 70 milions.

Per absorbir aquest increment d’usuaris, el Govern ja ha iniciat els tràmits per adquirir 15 nous trens per al Metro del Vallès. La compra d’aquest nou material mòbil permetrà incrementar freqüències i donar resposta a l’augment de la demanda. Les noves unitats, que s’han de fabricar, s’aniran incorporant al servei de Metro del Vallès a partir de 2019 i suposaran una inversió total d’uns 130 milions d’euros. El nou material permetrà reduir a la meitat la freqüència de pas entre Plaça Catalunya i Sabadell, en passar de 10 a 5 minuts. La freqüència entre Plaça Catalunya i Terrassa també serà de 5 minuts, quan actualment és de 7-8 minuts.

A FGC també està previst el perllongament de la línia Llobregat – Anoia, entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia, a Barcelona. L’actuació consistirà en la construcció de 4,1 quilòmetres nous de túnel i de tres noves estacions i inclou la remodelació de la de Plaça Espanya, amb un pressupost estimat de 321 MEUR. Amb el perllongament quedaran connectades les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès i els usuaris de la línia Llobregat-Anoia d’FGC tindran un accés més directe cap al centre de la ciutat, quan ara han de fer transbordament amb metro (L1 o L3). En total, es preveu beneficiar més de 19 milions de viatgers anuals (inclosos els usuaris actuals de la Llobregat-Anoia), més de 68.000 usuaris/dia. En paral·lel, el projecte pretén augmentar els usuaris en transport públic i reduir l’ús del vehicle privat (fins a 9.000 usuaris dia provindrien del vehicle privat) i, d’aquesta manera, contribuir a la descongestió del trànsit i la promoció d’una mobilitat sostenible.

*Finalitzar el desplegament de la xarxa de bus exprés.cat*

En l’àmbit del transport públic per carretera, el PTVC 2020 inclou la finalització de la implantació de la xarxa exprés.cat, el servei de busos d’altes prestacions que connecten de manera ràpida, sostenible i econòmica els principals pols de mobilitat del territori que concentren major demanda de desplaçaments. Fins ara ja s’han implantat el 80% d’aquestes línies. Des que es van posar en servei les primeres, l’octubre de 2012, la xarxa exprés.cat ha transportat 28,2 milions de persones i s’han estalviat l’emissió de 4,6 milions de tones anuals de CO2. Per a aquest 2017 estan previstes les que connecten Barcelona i Mollet i Lleida i Alcarràs. La resta s’aniran implantant progressivament.

També es redactarà una agenda d’actuacions per millorar la velocitat comercial a les línies exprés.cat, amb mesures com la priorització semafòrica i els carrils bus de la C-245, la C-31 o la B-23, entre d’altres.

Amb l’objectiu de coordinar amb el territori totes les polítiques de mobilitat, el pla contempla la realització d’estudis específics de necessitats de transport públic a totes les comarques. Aquests estudis es realitzen en col·laboració amb les administracions municipals i consells comarcals; permeten millorar l’eficiència dels serveis i oferir una oferta conjunta als ciutadans, adaptant-la a les necessitats de cada zona.

Altres línies d’actuació són incrementar els serveis en zones de baixa densitat amb serveis a la demanda i la coordinació amb el transport escolar; millorar la coordinació entre els serveis urbans i interurbans amb acords amb les administracions locals; efectuar l’anàlisi específica a les demandes de mobilitat generades per les zones industrials o de concentració laboral, i la previsió de realitzar estudis per a la millora dels serveis de transports a punts de generació de demanda com les universitats o els aeroports com també fomentar les comunicacions amb França per potenciar el desenvolupament econòmic de l’espai català transfronterer.

*Noves estacions de bus*

Pel que fa la infraestructura, i amb l’horitzó 2020, el pla preveu les noves estacions d’autobusos de Girona, Lleida, Puigcerdà, Berga, la Bisbal d’Empordà, Falset i Mollerussa. També està prevista la redacció del projecte de l’intercanviador situat a la Diagonal de Barcelona i la millora d’algunes estacions existents com la de Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca del Penedès i el Pont de Suert.

Per millorar la intermodalitat, el PTVC 2020 preveu la instal·lació de nous intercanviadors low cost, és a dir, elements identificadors virtuals que milloren la informació que rep l’usuari que fa servir més d’un mode de transport. Ja s’han instal·lat a Tortosa.

*Plataforma única d’informació i gestió del transport públic*

En l’àmbit de la gestió del sistema, el pla preveu la implantació d’un únic sistema d’informació i gestió de la mobilitat a través del projecte de la T-Mobilitat. S’iniciarà a finals del 2018 a Barcelona i la regió metropolitana i s’anirà estenent de manera progressiva al conjunt del territori a partir de finals de 2019. La T-Mobilitat, que integrarà tarifàriament tot Catalunya, és un projecte de renovació tecnològica i de gestió del sistema de transport públic per oferir millors prestacions als ciutadans. El projecte comporta la incorporació de la tecnologia sense contacte en l’accés als serveis de transport de forma que sigui possible, en el futur, que amb un únic sistema es pugui accedir als serveis de mobilitat.

La T-Mobilitat permetrà superar l’actual sistema de corones perquè els usuaris acabaran pagant pels quilòmetres que realment facin i, a més, s’adaptarà a la intensitat de l’ús del transport públic de cadascú de manera que com més s’usi més barata serà la tarifa.

Aprofitant el canvi tecnològic de la T-Mobilitat, es crearà una plataforma única d’informació del transport públic que agruparà tots els serveis i operadors. Aquest nou model d’atenció al client i d’informació del transport integrarà totes les dades dels diferents operadors en una sola finestra i a temps real. Aquesta eina permetrà no només fer una gestió integral de tot el sistema sinó també auditar-lo de forma permanent i oferir a l’usuari un sistema d’informació en temps real de tots els sistemes de transport públic de Catalunya, amb independència de quin sigui el mode concret a utilitzar.

*Catàleg de serveis a les estacions ferroviàries*

En el termini d’un any, el PTVC 202 contempla la redacció d’un pla per millorar la informació a les estacions a través de la definició d’un model de gestió que inclogui les obligacions del gestor i els drets i serveis que s’han d’oferir als usuaris. A la pràctica, suposa elaborar un catàleg de serveis a les estacions que reculli els requeriments que han de complir segons diferents variables com el nombre d’usuaris o si es tracta d’una estació intermodal, entre d’altres.

L’accessibilitat és també un tema cabdal i, per tant, un dels objectius prioritaris del pla és avançar cap a l’accessibilitat universal del conjunt de la xarxa de transport públic. S’elaborarà un Pla d’accessibilitat del transport públic per millorar-la tant a les parades i estacions de busos i trens com als vehicles de transport per carretera amb l’objectiu d’assolir el cent per cent d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda durant la vigència del pla. Es manté, a més, el compromís de treballar conjuntament amb les associacions representatives d’aquests col·lectius d’usuaris per consensuar i analitzar la millora progressiva de l’accessibilitat.

Actualment, la xarxa d’FGC està adaptada en un 97% només pendent que finalitzin, aquesta primavera, les obres del Putxet per assolir la xifra del 100%; metro té un percentatge d’accessibilitat del 91% i les estacions que falten estan totes en fase de projecte, i la xarxa d’estacions de Rodalies està adaptada en un 71%. Pel que fa a la xarxa de busos interurbans el 85% dels vehicles que presten serveis regulars disposen d’elements d’accessibilitat.

*Millora mediambiental*

El Pla constitueix una eina per garantir la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica. L’aplicació de les mesures afavoreix un transvasament del vehicle privat cap al transport públic, de manera que contribueix a assolir els paràmetres de reducció d’emissions previstos al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. Per avaluar el resultat de les mesures es durà a terme de forma periòdica un seguiment del pla i s’informarà als agents socials i econòmics que formen part del Consell de la Mobilitat de Catalunya.

Abans de la seva aprovació, el pla ha estat objecte d’un ampli procés participatiu i d’informació pública. Hi ha hagut 81 entitats que han formulat un total de 443 al·legacions que han contribuït a la millora en la definició de les mesures i de les actuacions previstes en el document.

Podeu consultar el PTVC 2020 a:
*http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/*
*www.atmgirona.cat/publicacions*