El Govern aprova noves mesures de funcionament dels serveis de transport públic derivades de l’emergència del coronavirus

El Govern aprova noves mesures de funcionament dels serveis de transport públic derivades de l'emergència del coronavirus

sense imatge

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en el marc del PROCICAT, ha signat avui una resolució amb noves mesures de funcionament dels serveis de transport públic de viatgers per combatre la propagació del coronavirus. La resolució l’ha adoptat després d’una reunió amb els diversos operadors de transport, on s’ha valorat l’afluència a la xarxa que s’ha produït en aquesta primera jornada feinera després de l’establiment de l’estat d’alarma. En línies generals, el descens de la demanda ha estat del 75-90% en els diferents modes de transport, tot que hi ha hagut moment puntuals en els quals la reducció no ha estat tan significativa.

Cal recordar que el Reial Decret pel qual es declara l’estat d’alarma preveu que cada comunitat autònoma o ens local podrà fixar els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients. Aquesta reducció ha d’anar d’acord a les necessitats de mobilitat i a l’evolució de la situació sanitària, tot garantint que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.

Així, les principals mesures acordades són les següents:

*1. Serveis públics de transport de viatgers per carretera i serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els prestats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona: aplicaran una reducció de la freqüència horària de servei en dia feiner d’entre un 33% i un 67%.*

Aquesta forquilla de reducció es concretarà atenent a les necessitats de cada operador i, molt especialment, a la demanda en hora punta. En aquest moment de màxima afluència l’oferta es podrà reforçar respecte aquests percentatges, per complir amb l’objectiu d’assolir una ocupació de només un terç de la capacitat màxima.

Les alteracions s’aplicaran a partir de demà dimarts, 17 de març, en la majoria de casos. Per a més informació, les persones usuàries poden consultar els canals d’informació de cada operador.

*2. Serveis de transport per carretera nocturns tant urbans com interurbans, inclosos els prestats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona: dins d’aquest marge d’entre el 33 i el 67%, podran oferir un percentatge diferent al dels serveis diürns.*

*3. Excepcionalment, i comunicant-ho prèviament del Departament de TES , es podran suprimir línies que tinguin una demanda gairebé nul·la, especialment si existeixen alternatives de desplaçament.*

*4. Les empreses prestadores dels serveis de transport públic, han de vetllar perquè en cap cas l’ocupació dels vehicles superi un terç de la seva capacitat, per tal de mantenir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries.*

*5. Correspon a les autoritats territorials de mobilitat o, en el seu defecte, al Departament de TES, determinar les mesures específiques en el seu àmbit territorial per a l’assoliment dels objectius. En qualsevol cas, les pàgines web de cada operador hauran d’oferir la concreció dels serveis que es prestaran.*

*6. En el cas que venguin bitllets online, hauran d’incloure un missatge que desaconselli viatjar, tret de casos inajornables.*

*7. Serveis de transport discrecional de les empreses per al trasllat del seus empleats als centres de treball: Les empreses de transport han de vetllar per complir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries.*

L’impacte econòmic que puguin causar aquestes mesures, i altres que es puguin adoptar en funció de l’evolució de la crisi sanitària, l’assumirà la Generalitat, amb les partides que s’habilitin per fer front a l’emergència.

La Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de TES podrà adoptar, amb la flexibilitat que en cada moment i en cada cas es requereixi, les resolucions adients per modular el previst en aquesta Resolució en funció de la demanda.

Aquesta resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

https://www.amtgirona.cat/upload/doc/noticies/mfyPKvDTjX.pdf

https://www.amtgirona.cat/upload/doc/noticies/20200316_NdP