>
Política de privacitat de dades

Política de privacitat de dades

Responsable: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG)
Adreça postal: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona
Telèfon: 900 828 409
Adreça electrònica: infoatm@atmgirona.cat
Delegat de protecció de dades: comunicacio@atmgirona.cat

Finalitat: Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? I quant de temps conservarem les vostres dades?
Al Consorci ATMG tractem la informació que ens faciliten les persones usuàries del transport públic amb la finalitat de gestionar-les per a la personalització de les targetes de viatge i de la informació dels viatges realitzats pels usuaris del Sistema Tarifari Integrat així com, la informació sobre els serveis del propi Consorci ATMG.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona usuària mantingui relació mercantil amb el Consorci ATMG, fent servir el transport públic o fins que ens digui el contrari.

Legitimació: Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les dades de les persones usuàries és la signatura del formulari i, per tant, és el seu propi consentiment. Si heu marcat la casella corresponent a rebre informació sobre altres productes i serveis del Consorci ATMG, la base legal per enviar aquesta informació també serà el seu propi consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment sense que la seva retirada per a aquesta finalitat condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Destinataris: A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No es cediran dades a terceres persones, excepte quan hagueu donat el vostre consentiment previ o tret que sigui d’obligació legal.

Les dades només es comunicaran a altres empreses del grup per a finalitats de gestió interna vinculades al desenvolupament i manteniment de l’aplicació de venta, recàrrega i personalització (CAC) i per a la gestió dels servidors on s’allotja la informació.

Drets: Quins són els vostres drets?
▪ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Consorci ATMG estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
▪ Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
▪ En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
▪ Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El Consorci ATMG deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
▪ En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
▪ Mitjançant un escrit adreçat al Consorci ATMG (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona)
▪ Mitjançant el formulari electrònic disponible a: www.atmgirona.cat/contactar

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (APDCAT).

Categories de les dades: Quines categories de dades tractem?
Les dades personals que tractem només procedeixen de la pròpia persona interessada.

Procedència: Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem només procedeixen de la pròpia persona interessada.

Galetes
En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s’utilitzen per a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.


Pl. Pompeu Fabra, 1 (Edifici Generalitat Girona)
17002 – Girona
© ATM Girona