>
Text Legal

Text Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG) o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consorci ATMG.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

El Consorci ATMG no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.

El Consorci ATMG no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals al Consorci ATMG, aquestes seran tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament de dades: Consorci ATMG.

Finalitat del tractament de les dades: Gestió per a la personalització del títol de transport i per informar sobre els serveis del propi Consorci ATMG.

Legitimació del tractament de les dades: Consentiment de la persona interessada.

Destinataris de possibles cessions de dades: No es cediran dades a terceres persones, excepte quan hagueu donat el vostre consentiment previ o tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web
https://www.atmgirona.cat/politica-privacitat.

© ATM Àrea de Girona