Exposició pública de la modificació dels Estatuts de l’ATMG

El Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, reunit en sessió ordinària el dia 20 d’abril de 2017, va adoptar, entre altres, l’acord d’aprovació de les modificacions dels Estatuts del Consorci.

De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, als efectes que els interessats puguin consultar els Estatuts i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Aquestes modificacions dels Estatuts es troben exposades al tauler d’anuncis de l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona, a l’adreça pl. Pompeu Fabra, 1 de Girona i al web de l’ATM de l’àrea de Girona: www.atmgirona.cat.

Si no es presentés cap esmena a les modificacions dels Estatuts del Consorci es procedirà a la seva ratificació per part de les entitats consorciades i a la seva aprovació definitiva.

El termini d’exposició pública compren entre el dia 2 de juny i el dia 30 de juny, ambdós inclosos.

Resolució del procés de selecció grup A temporal de substitució

El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), publica el resultat final del procés de selecció següent: Concurs oposició: Grup A, exp. ATMG-4/2023 Resolució El 24 de novembre de 2023, el Consorci ATMG ha resolt la contractació de la persona laboral temporal de substitució, segons resolució adjunta. Resolució d’adjudicació

Resolució del procés de selecció del concurs oposició del Grup C1

El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), publica el resultat final del procés de selecció següent: Concurs oposició: Grup C1, exp. ATMG-3/2023 Resolució El 13 de novembre de 2023 va finalitzar el termini d’al·legacions a la llista provisional de resultats. El Consorci ATMG ha resolt la contractació de […]

La T-jove va arribar el 17 d’abril a Girona

El títol és vàlid fins als 30 anys i tindrà una única tarifa per a totes les zones de cada sistema tarifari Prop de 2.300 targetes T-16 ja estan en funcionament als tres territoris La nova T-jove esta operativa al sistema tarifari de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona (ATMG) des de dilluns 17 d’abril. […]