Iconos cabecera

Destaquem

 • SMSS17
 • BiciSeguraBiciSegura
  Revisió de bicicletes -Calendari i llocs

  Funcions

  Funcions

  Les funcions que corresponen al Consorci, sempre referides al seu àmbit territorial d’actuació, són les següents:

  • a) Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten.
  • b) Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic.
  • c) L’elaboració, la tramitació i l’avaluació dels plans directors de mobilitat.
  • d) L’emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
  • e) La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
  • f) Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.
  • g) Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de gestió.
  • h) Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors.
  • i) Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.
  • j) El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
  • k) L’elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport.
  • l) Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu.
  • m) Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts.
  • n) L’aplicació i el finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat.
  • o) L’elaboració i el finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes.

  Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior d’aquest article, les administracions consorciades poden acordar que el Consorci assumeixi funcions en altres matèries complementàries de les enunciades anteriorment.


  ** Si advertiu algun tipus d'error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **

   
  Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA